Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu

22-113 Kamień

ul. Hrubieszowska 40/1 (była siedziba Posterunku Policji w Kamieniu)

tel/fax(082) 567 15 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 710 do 1510

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu

Kierownik

Iwona Mendel

Pracownicy socjalni

Barbara Matyjewicz, Aneta Wojta, Aneta Lizer

Główny księgowy

Maria Rusak

Referent ds. świadczeń rodzinnych

Elżbieta Suszczyk

Referent ds. świadczeń z funduszy alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

Małgorzata Kargul

Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek należy:

1)    opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2)    sporządzanie bilansu potrzeb gminy i sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej;

3)    koordynacja zadań z zakresu pomocy społecznej;

4)    przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;

5)    prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi;

6)    inspirowanie działalności instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych, fizycznych oraz   współdziałanie z nimi w sprawach rozwoju różnych form z zakresu pomocy społecznej;

7)    realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

8)    postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych ;

9)    postępowanie w sprawach wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Zasady udzielania pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa;

- sieroctwa;

- bezdomności;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze;

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód w rodzinie nie przekracza:

- na osobę samotnie gospodarującą – 477zł

- dla osoby w rodzinie – 351zł

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby, rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz powodu ubiegania się o te świadczenia . Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny, albo w miejscu pobytu.

Podstawą ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenia, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności:

- dowód osobisty,

- orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, decyzja organu rentowego przyznająca świadczenia z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności;

- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu