Termin i miejsce składania wniosków: 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej  w formie stypendium szkolnego  należy złożyć w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Kamień ul. Diamentowa 15 w terminie do 15 września 2018 r.

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie

UWAGA: Od dnia 01.10.2018 r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego