WÓJT GMINY KAMIEŃ

Informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamień zostały wywieszone w dniu 07.01.2019 r. oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień i BIP na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w miejscowości Kamień, Pławanice, Mołodutyn stanowiących mienie gminy przeznaczonych do sprzedaży.

Wszystkie zainteresowane osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazów składać wnioski o ich nabycie. W przypadku stwierdzenia braku wniosków w określonym terminie nieruchomości zastaną sprzedane.  

W przetargu ustnym nieograniczonym zostaną sprzedane nieruchomości w miejscowości Kamień i Pławanice oraz w drodze bezprzetargowej zostanie sprzedany udział gminy stanowiący 4/6 w nieruchomości położonej w miejscowości Mołodutyn.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamień pokój nr 9 lub pod nr tel. (82) 567-15-75.

Kamień, 07.01.2019 r.

                                                                                                                                                           Wójt Gminy Kamień

                                                                                                                                                            /-/ Dariusz Stocki

Wykaz nieruchomości