Informacja

w sprawie konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamień

Informuje się mieszkańców Gminy Kamień. że od dnia 9 stycznia 2019 r. do dnia 22 stycznia 2019 r. będą prowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów wszystkich Gminy Kamień.

Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat propozycji  zmiany statutów wszystkich sołectw dotyczącej wydłużenia kadencji organów sołectw - Sołtysa i Rady Sołeckiej z 4 do 5 lat.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 z późn.zm.) wprowadziła pięcioletnią kadencję dla rady gminy i wójta, dlatego też zasadne jest wydłużenie kadencji dla sołtysów i rad sołeckich. W związku z tym konieczne jest ujednolicenie zapisów w  statutach  wszystkich sołectw.

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy poszczególnych sołectw posiadający czynne prawo wyborcze.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamień, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Formularz w wersji papierowej dostępny w sekretariacie urzędu.

Dodatkowo udostępnia się mieszkańcom możliwość wyrażania opinii w terminie do dnia
22 stycznia 2019 r. poprzez:

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU Z KONSULTACJI

Ankieta dla mieszkańców Sołectwa:

- Andrzejów

- Czerniejów

- Haliczany

- Ignatów

- Józefin

- Kamień

- Kamień-Kolonia

- Koczów

- Mołodutyn

- Natalin

- Pławanice

- Rudolfin

- Strachosław

- Wolawce