Urząd Gminy Kamień informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm. ), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji  przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy o wypełnienie poniższej ankiety i niezwłoczne dostarczenie do Urzędu Gminy Dorohusk pok. Nr 6 lub do Sołtysa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2019 r.

Ankieta