Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 2204 z późn. zm.).

WÓJT GMINY KAMIEŃ

Odwołuje sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w której udział Gminy Kamień wynosi 4/6, ozn. nr 48 o pow. 0,60 ha położonej w obrębie ewid. Mołodutyn posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr LU1C/00091595/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień stanowiącej łąki i pastwiska, nieposiadającej dostępu do drogi publicznej.

Powodem odwołania sprzedaży nieruchomości jest pominięcie w opisie nieruchomości informacji o dzierżawie udziału oraz wymogach formalnych wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  z dnia 11 kwietnia 2003 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.).

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy Kamień
                                                                                                                                     /-/ Dariusz Stocki