OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

WÓJT GMINY KAMIEŃ

 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy położonych we wsi: Kamień i Pławanice

1. Nieruchomość niezabudowana ozn. nr 183 o pow. 0,0697 ha położona we wsi Kamień posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr LU1C/00036259/3 prowadzaną przez Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/82/2004 Rady Gminy Kamień z dnia 24 sierpnia 2004 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 194, poz. 2620 z dnia 08 listopada 2004 roku działka nr 183 jest przeznaczona w całości przeznaczona pod zabudowę zagrodową, oznaczoną na mapie symbolem „7MR”. Posiada dostęp do drogi gminnej nieutwardzonej. Działka położona w centrum wsi. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, długami na rzecz osób trzecich ani żadnymi ograniczeniami w jej rozporządzaniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 886,00 zł + obowiązujący podatek VAT  

2. Nieruchomość niezabudowana ozn. nr 115 o pow. 0,20 ha położona we wsi Pławanice posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr LU1C/00037965/2 prowadzaną przez Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/82/2004 Rady Gminy Kamień z dnia 24 sierpnia 2004 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 194, poz. 2620 z dnia 08 listopada 2004 roku działka nr 115 od drogi przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową oznaczoną na mapie symbolem „16 MR”, koniec działki na długości 15 m przeznaczony jest pod uprawy polowe oznaczone na mapie symbolem „R”. Posiada dostęp do drogi oznaczonej na mapie symbolem „04Z”. Działka położona w centrum wsi. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, długami na rzecz osób trzecich ani żadnymi ograniczeniami w jej rozporządzaniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 900,00 zł w tym:

  • za część budowlaną 21 420,00 zł + obowiązujący podatek VAT
  • za część rolną 480,00 zł

3. Nieruchomość niezabudowana ozn. nr 116 o pow. 0,22 ha położona we wsi Pławanice posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr LU1C/00037965/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/82/2004 Rady Gminy Kamień z dnia 24 sierpnia 2004 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 194, poz. 2620 z dnia 08 listopada 2004 roku działka nr 116 od drogi przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową oznaczoną na mapie symbolem „16 MR” koniec działki na długości 15 m przeznaczony jest pod uprawy polowe oznaczone na mapie symbolem „R”. Posiada dostęp do drogi oznaczonej na mapie symbolem „12L”. Działka położona w centrum wsi. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, długami na rzecz osób trzecich ani żadnymi ograniczeniami w jej rozporządzaniu

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 090,00 zł w tym:

  • za część budowlaną 23 562,00 zł + obowiązujący podatek VAT
  • za część rolną 528,00 zł

 Przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kamień:

- dla nieruchomości opisanej w pkt. 1. – o godz. 9.00

- dla nieruchomości opisanej w pkt. 2. – o godz. 9.30

- dla nieruchomości opisanej w pkt. 3. – o godz. 10.00

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 14-tej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień, WBS Chełm nr rachunku: 52 8187 0004 2003 0070 0261 0004 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2019 r., co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Koszty czynności notarialnej, wieczysto – księgowej ponosi nabywca. Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podpisania aktu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w  przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, przesłano do sołtysów celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień oraz BIP. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamień tel. 82 56715 75 /pokój nr 9/.

 

                                                                                                                       Wójt Gminy Kamień

                                                                                                                         /-/ Dariusz Stocki

Kamień,11.03.2019 r.

 

 

AKTUALIZACJA

 

 

 Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego odbytego 

w dniu 29.04.2019 r. o godz. 09.30 w Urzędzie Gminy Kamień

 

Rodzaj przetargu: przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamień.

  1. Działka nr 115 o powierzchni 0,20 ha położona w obrębie ewidencyjnym Pławanice
  1. cena wywoławcza netto - 21900,00 zł
  2. liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0
  3. liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - brak
  4. najwyższa cena (netto) uzyskana w przetargu - brak
  5. najwyższa cena (brutto) uzyskana w przetargu - brak

Przedmiotowa działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr LU1C/00037965/2 oraz zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień jest od drogi przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową oznaczoną na mapie symbolem „16 MR”, koniec działki na długości 15 m przeznaczony jest pod uprawy polowe oznaczone na mapie symbolem „R”.

Nabywca: brak

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Wójt Gminy Kamień

/-/ Dariusz Stocki

  Kamień, 29.04.2019 r.

 

 

Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego odbytego 

w dniu 29.04.2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kamień

 

 Rodzaj przetargu: przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamień.

  1. Działka nr 116 o powierzchni 0,22 ha położona w obrębie ewidencyjnym Pławanice
  1. cena wywoławcza netto - 24090,00 zł
  2. liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0
  3. liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - brak
  4. najwyższa cena (netto) uzyskana w przetargu - brak
  5. najwyższa cena (brutto) uzyskana w przetargu - brak

Przedmiotowa działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr LU1C/00037965/2 oraz zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień jest od drogi przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową oznaczoną na mapie symbolem „16 MR”, koniec działki na długości 15 m przeznaczony jest pod uprawy polowe oznaczone na mapie symbolem „R”.

Nabywca:  brak

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 Wójt Gminy Kamień

/-/ Dariusz Stocki

Kamień, 29.04.2019 r.

 

 

Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego odbytego 

w dniu 29.04.2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kamień

 

Rodzaj przetargu: przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamień.

  1. Działka nr 183 o powierzchni 0,0697 ha położona w obrębie ewidencyjnym Kamień
  1. cena wywoławcza netto - 21.886,00 zł
  2. liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 1
  3. liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - brak
  4. najwyższa cena (netto) uzyskana w przetargu - 22.136,00 zł
  5. najwyższa cena (brutto) uzyskana w przetargu - 27.227,28 zł

Przedmiotowa działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr LU1C/00036259/3 oraz zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień jest w całości przeznaczona pod zabudowę zagrodową.

Nabywca: Państwo Konrad i Ilona Wilkos  zam. Kamień - Kolonia

 Wójt Gminy Kamień

/-/ Dariusz Stocki

Kamień, 29.04.2019 r.