Podstawa prawna: art.158-175 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 poz. 52, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Ławnikiem może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła 30 lat,
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczyła 70 lat,
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Podmiotami uprawnionym do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Kamień.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50-ciu osób zgłaszających kandydata.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Do karty kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 1. Dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego.
 2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz.2217 oraz z 2018 r. poz.1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Dokumenty wymienione w pkt. 2-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia oraz formularze oświadczeń dostępne są nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Kamień lub na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kamien.lubelskie.pl zakładka Ogłoszenia Gminne i Sądu Rejonowego w Chełmie http://www.chelm.sr.gov.pl zakładka Ławnicy

Zgłoszenie kandydata, spełniającego powyższe wymogi, składać należy w Urzędzie Gminy Kamień w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA - karalność

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA - prawa rodzicielskie

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmie