Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 poz. 506), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

WÓJT GMINY KAMIEŃ

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy położonych w miejscowości Pławanice

  1. Nieruchomość niezabudowana ozn. nr 115 o pow. 0,20 ha położona we wsi Pławanice posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr LU1C/00037965/2 prowadzaną przez Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/82/2004 Rady Gminy Kamień z dnia 24 sierpnia 2004 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 194, poz. 2620 z dnia 08 listopada 2004 roku działka nr 115 od drogi przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową oznaczoną na mapie symbolem „16 MR”, koniec działki na długości 15 m przeznaczony jest pod uprawy polowe oznaczone na mapie symbolem „R”. Posiada dostęp do drogi oznaczonej na mapie symbolem „04Z”. Działka położona w centrum wsi. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, długami na rzecz osób trzecich ani żadnymi ograniczeniami w jej rozporządzaniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19 710,00 zł w tym:

  • za część budowlaną 19 278,00 zł + obowiązujący podatek VAT
  • za część rolną 432,00 zł
  1. Nieruchomość niezabudowana ozn. nr 116 o pow. 0,22 ha położona we wsi Pławanice posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr LU1C/00037965/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/82/2004 Rady Gminy Kamień z dnia 24 sierpnia 2004 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 194, poz. 2620 z dnia 08 listopada 2004 roku działka nr 116 od drogi przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową oznaczoną na mapie symbolem „16 MR” koniec działki na długości 15 m przeznaczony jest pod uprawy polowe oznaczone na mapie symbolem „R”. Posiada dostęp do drogi oznaczonej na mapie symbolem „12L”. Działka położona w centrum wsi. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, długami na rzecz osób trzecich ani żadnymi ograniczeniami w jej rozporządzaniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 681,00 zł w tym:

  • za część budowlaną 21 205,80 zł + obowiązujący podatek VAT
  • za część rolną 475,20 zł

Pierwszy przetarg z wynikiem negatywnym odbył się w dniu 29.04.2019 r.

Drugi przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się 06.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kamień:

dla nieruchomości opisanej w pkt. 1. – o godz. 9.00

dla nieruchomości opisanej w pkt. 2. – o godz. 9.30

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 31.07.2019 r. do godz. 14-tej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień, WBS Chełm nr rachunku: 52 8187 0004 2003 0070 0261 0004 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 31.07.2019 r., co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po jego zamknięciu. Koszty czynności notarialnej, wieczysto – księgowej ponosi nabywca. Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podpisania aktu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w  przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, przesłano do sołtysów celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień oraz BIP. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamień tel. 82 56715 75 /pokój nr 9/.

Wójt Gminy Kamień

/-/ Dariusz Stocki

Kamień, 01.07.2019 r.