WÓJT GMINY KAMIEŃ

Informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamień został wywieszony w dniu 22.07.2019 r. oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień i BIP na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Wolawce stanowiącej mienie gminy przeznaczonej do sprzedaży.

Wszystkie zainteresowane osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu składać wnioski o ich nabycie.

W przypadku stwierdzenia braku wniosków w określonym terminie nieruchomość zostanie sprzedana.  

Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie

Gminy Kamień pokój nr 9 lub pod nr tel. (82) 545 97 75.

Wójt Gminy Kamień

/-/ Dariusz Stocki

Kamień, 22.07.2019 r.

Wykaz nieruchomości