W związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Gmina Kamień ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

Ogólne informacje i wytyczne w zakresie naboru wniosków jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do projektu:

  1. Wniosek o dofinansowanie do instalacji OZE należy złożyć na odpowiednim formularzu udostępnionym przez Urząd Gminy wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 22.08.2019r. Miejsce przyjmowania wniosków: pokój nr 6 w Urzędzie Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień.
  2. Wnioskodawca musi być mieszkańcem gminy i musi spełniać następujące kryteria:
    a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
    b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.;
    c) nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, odbiór odpadów komunalnych itd.;
  3. Koszty podatku VAT nie stanowią wydatków kwalifikowalnych i nie będą objęte dofinansowaniem oraz będą pokryte przez mieszkańca. Stawka podatku VAT będzie wynosiła 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym oraz 23% poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itd.).
  4. Koszty nie kwalifikowalne nie objęte dofinansowaniem zostaną ostatecznie wskazane po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na to zadanie.

Wniosek - Instalacja fotowoltaiczna (do wniosku należy dołączyć kopie rachunków za energię elektryczną za ostatnie 12 m-cy)

Wniosek - Kolektory słoneczne

Wymagania do instalacji fotowoltaicznych

Wymagania do kolektorów słonecznych

Pełnomocnictwo