WÓJT GMINY KAMIEŃ

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamień został wywieszony w dniu 30.09.2019 r. oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień i BIP na okres 21 dni wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w miejscowości Andrzejów stanowiącego mienie gminy.

Wszystkie zainteresowane osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu składać wnioski o ich nabycie. W przypadku stwierdzenia braku wniosków w określonym terminie nieruchomość zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.  

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie

Gminy Kamień pokój nr 9 lub pod nr tel. (82) 567-15-75.

Wykaz