Ankieta
dla uczestników debaty publicznej prowadzonej w ramach procesu aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 (w perspektywie do roku 2030)


Ankieta ma charakter komplementarny do prowadzonej otwartej debaty publicznej w ramach spotkań w subregionach oraz tematycznych.

Celem ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa lubelskiego na temat głównych dziedzin, które mają największy wpływ na rozwój oraz na kształtowanie życia społeczno-gospodarczego a także na temat potencjałów oraz problemów rozwojowych regionu.

Ankieta zawiera 3 moduły tj. ocenę znaczenia oraz wpływu podstawowych obszarów (dziedzin) życia społeczno-gospodarczego, potencjały i słabości oraz pytania otwarte dotyczące wskazania konkretnych inicjatyw i przedsięwzięć ważnych dla rozwoju województwa.

Prosimy o wypełnienie każdego z trzech modułów ankietowych do dnia 31 października 2019r.
Ankiety zostaną szczegółowo przeanalizowane, a ich zbiorcze wyniki zostaną zamieszczone na stronie: www.strategia.lubelskie.pl
Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: (81) 47 81 489

ANKIETA
Moduł I.
Moduł II.
Główne potencjały i słabości regionu
Moduł III.
Kluczowe przedsięwzięcia, inicjatywy