Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Kamień przedstawia Radzie Gminy Kamień Raport o stanie Gminy Kamień za 2019 r. 

            Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych głos mogą zabrać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Kamień. Zgodnie z ust. 8  art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

            Sesja, na  której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kamień  odbędzie się 23 czerwca  o godz. 9 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2020 r. w godzinach od  710 do 1510  w sekretariacie Urzędu Gminy  pokój nr 13.

            Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także w sekretariacie Urzędu Gminy.

Raport o stanie Gminy Kamień za 2019 rok

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Kamień