W dniu 13 maja 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Kamieniu odbył się VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kamieniu. W Zjeździe udział wzięli Delegaci wybrani podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP, członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście: Pan Zbigniew Raźniewski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Druh Kazimierz Stocki - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie, Druh Mirosław Aponiak - Komendant Gminny, Pan Roman Kandziora – Wójt Gminy Kamień, Pani Joanna Jabłońska – Sekretarz Gminy Kamień, Pan Zbigniew Czerwonka – Przewodniczący Rady Gminy Kamień.

Zjazd otworzył Prezes ustępującego Zarządu – Wójt Gminy Kamień Pan Roman Kandziora, który po 15 latach pracy w Zarządzie zrezygnował z pełnionej funkcji.
Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Druha Jacka Waszczuka a na Sekretarza Druhnę Joannę Mańko. Po złożeniu sprawozdań przez ustępujący Zarząd i Komisję Rewizyjną jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
Na pierwszym posiedzeniu podczas Zjazdu nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kamieniu ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes - Druh Mirosław Aponiak
Wiceprezes - Druh Sławomir Czyż
Wiceprezes - Druh Krzysztof Skowroński
Wiceprezes – Komendant Gminny - Druh Jacek Waszczuk
Sekretarz - Druhna Joanna Mańko
Skarbnik - Druh Edward Mazurek
Członek Prezydium - Druh Dariusz Stocki
Członek Zarządu - Druh Roman Kandziora
Członek Zarządu - Druh Sławomir Lewczuk
Członek Zarządu - Druh Piotr Jańczuk
Członek Zarządu - Druh Grzegorz Waszczuk
Członek Zarządu - Druh Jerzy Łagodowski

Zjazd dokonał wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w następującym składzie:
Przewodniczący – Druh Ryszard Głąb.
Wiceprzewodniczący – Druh Andrzej Krupa.
Członek Komisji – Druh Mirosław Wawryniuk.

Wybrano także Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz przedstawicieli do składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chełmie w następującym składzie:
Druh Mirosław Aponiak - Przedstawiciel do Zarządu
Druh Kazimierz Stocki - Delegat na Zjazd
Druh Jacek Waszczuk - Delegat na Zjazd
Druh Andrzej Krupa - Delegat na Zjazd
Druh Grzegorz Waszczuk - Delegat na Zjazd