Urząd Gminy informuje, że w 2023 roku będą prowadzone kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Przypominamy, że odbiór nieczystości ciekłych i osadów z przydomowych oczyszczalni może być realizowany wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie takich usług na terenie Gminy Kamień. Są to:

L.p.

Nazwa firmy, adres, telefon

1.

Małgorzata Franczak „EKO-WÓZ”, ul. Ceramiczna 18, 22-100 Chełm, tel. 512-132-276

2.

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „AGRO - TRANS” Sławomir Czyż w Kamieniu, ul. Diamentowa 5, 22-113 Kamień, tel. 82 567 15 13

3.

Zakład Usługowo-Handlowy Waldemar Szłapak, Dębina 4, 22-122 Leśniowice, tel. 82 567 61 50

4.

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o., Kol. Okopy, 22-175 Dorohusk, tel. 82 566 11 02

5.

ECO SCANIA Karolina Maciukiewicz, ul. Kościelna 4, 22-100 Srebrzyszcze, tel. 502 452 254

6.

PW Grzegorz Grzywna, Zawadówka 21b, 22-100 Chełm, tel. 501 131 580

7.

Usługi Wywozu Nieczystości ŚCIEKO-WÓZ Halina Wnuk, Czerniejów 50A, 22-113 Kamień, tel. 570 022 558

8.

BIO SFERA Janusz Pędrak, ul. Żwirki i Wigury 11, 22-100 Chełm, tel. 607994119

9.

TSP Kacper Zieliński ul. Jedność 41/70, 22-100 Chełm, tel. 720404317

10.

EKO-SYSTEM Usługi Asenizacyjne Magdalena Ciszek, Strupin Duży 86, 22-100 Chełm, tel. 797 746 844

Właściciele nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, podczas kontroli mają obowiązek okazania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Kamień na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości (np. faktury, rachunki). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

 

W przypadku braku udokumentowania prawidłowego sposobu realizacji wyżej wymienionych obowiązków zastosowany zostanie art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który mówi: kto nie wykonuje m.in. obowiązku gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób określony przepisami ustawy i przepisami odrębnymi podlega karze grzywny.  Ponadto w myśl art. 6 ust. 6 cyt. wyżej ustawy gmina zorganizuje opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  z nieruchomości, na których nie jest realizowany ten obowiązek, a właściciel tej nieruchomości zostanie obciążony opłatą.

Za utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli nowe przepisy przewidują karę grzywny.

Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W pierwszej kolejności kontroli podlegać będą nieruchomości, których nie zgłoszono do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a które nie są podłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Wpisu do ewidencji można dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamień.

Formularz należy dostarczyć:

- bezpośrednio do Urzędu Gminy Kamień, pok. 6;

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień;

- elektronicznie za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Wójt Gminy Kamień

/-/ Dariusz Stocki

 

Formularz informacji na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kamień