W miesiącu marcu br. rozpoczną się zapisy dzieci do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Zasady postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień na rok szkolny 2023/2024 regulują zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Organizacja tegorocznego postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych uwzględnia :

 • prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
 • obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie,
 • obowiązek szkolny dzieci od 7 roku życia,
 • prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem: odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

REKRUTACJA DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH i ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień (warunek: kryterium zamieszkania na terenie gminy).

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

 • pierwszy etap - brane są pod uwagę kryteria ustawowe,
 • drugi etap -  brane są pod uwagę kryteria gminne,

Kryteria ustawowe:

Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde.

Kryteria gminne:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

 1. pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym – 10 punktów,
 2. zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin – 6 punktów,
 3. rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w punkcie przedszkolnym – 3 punkty,

Postępowanie rekrutacyjne do punktów przedszkolnych dla dzieci nowo zapisujących się będzie odbywało się od 1 marca do 31 marca 2023 r.

 • Rodzice kandydata składają podpisany wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego wraz z załącznikami..
 • Wniosek rekrutacyjny będzie można pobrać lub wypełnić korzystając ze strony internetowej https://www.kamien.gmina.pl/ lub pobrać w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 • O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność składania wniosków.

Powyższy tryb rekrutacji do punktów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Gminę Kamień. Rodzice dzieci już uczęszczających do danego punktu przedszkolnego, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym punkcie przedszkolnym w terminie określonym w  postępowaniu rekrutacyjnym. Etap potwierdzania kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 będzie odbywał się od 1 lutego do 28 lutego 2023 r.

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku posiadania przez punkty przedszkolne wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie– objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie– zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Dziecko, które w roku szkolnym 2022/2023 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego 2023 r.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych będzie odbywał się zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Kamień z dnia 30 stycznia 2023 r. Wniosek rekrutacyjny będzie można wypełnić korzystając ze strony internetowej https://www.kamien.gmina.pl/ lub w formie papierowej w sekretariacie danej szkoły podstawowej.

W publicznej szkole podstawowej, z określonym obwodem, kandydaci do klasy pierwszej zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Kandydat zamieszkujący na terenie Gminy Kamień-30pkt
 2. Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-23pkt
 3. Kandydat zamieszkujący poza terenem Gminy Kamień-18pkt
 4. Kandydat z rodziny wielodzietnej-12pkt
 5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru-10pkt
 6. Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica/opiekuna prawnego-7pk

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamień określa Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Kamień z dnia 30 stycznia 2023 r.

Informacje dla rodziców na temat zasad rekrutacji oraz bieżące aktualności w tym zakresie będą zamieszczane na specjalnie udostępnionej zakładce nt. rekrutacji na stronie internetowej Gminy Kamień, w poszczególnych  szkołach.