Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kamieniu oraz Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu w 2023 roku otrzymały wsparcie w łącznej kwocie 10 000,00 zł w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. z przeznaczeniem na: zakup książek, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 8 000,00 zł, natomiast kwota 2 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Kamień.