Gmina Kamień informuje, że w wyniku otwartego naboru na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne, do zawarcia partnerstwa wybrany został następujący podmiot:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

z siedziba w Chełmie, Pl. Niepodległości 1/330 22-100 Chełm

Ww. podmiot spełnił wszystkie kryteria formalne i w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej uzyskał 14 punktów.

Szczegółowy zakres działań realizowanych przez Partnera zostanie ostatecznie ustalony na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie i określony w zapisach umowy partnerskiej.

 

Kamień, dnia 13 grudnia 2019 r.