O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 o Otwartym Konkursie Ofert.

 

          Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2019 r. , poz. 688 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Gminy Kamień  Nr XI/71/2019 z dnia 29 października 2019 r.  w sprawie uchwalenia  „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2020”

Ogłoszenie

Rozporządzenie z dnia 24 października 2018 r.

Oferta realizacji zadania publicznego - formularz

Umowa o realizacje zadania publicznego - formularz

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - formularz