Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Kamień, w terminie do 15 września 2021 r.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może  być wyższa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski do pobrania w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Kamień oraz na stronie internetowej: www.kamien.gmina.pl (zakładka ogłoszenia gminne).

Wniosek o przyznanie stypendium - docx

Wniosek o przyznanie stypendium - pdf