Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej www.ziemiachelmska.pl oraz Partnera projektu Grupy Medialnej ITM Sp.z o.o. www.nowytydzien.pl

oraz w biurze rekrutacji pod adresem

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemi Chełmskiej” Plac Niepodległości 1/ pok. 330, 22-100 Chełm, poniedziałek-piątek, w godz. 8:30 - 15:00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel./fax. 82 562-75-71,  tel. 531-219-707 
 • Nowy tydzień ul. Lwowska 14, 22-100 Chełm, poniedziałek-piątek, w godz. 9:00 - 15:00, tel/fax 82 565 44 44
INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pt.: „Biznes start!”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0006/21, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemi Chełmskiej” w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp.z o.o. na podstawie Umowy nr 270/RPLU.09.03.00-06-0006/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy poprzez udzielenie 66 mieszkańcom województwa lubelskiego, w wieku 30 lat i więcej (w tym 36 kobietom), zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, wsparcia szkoleniowego umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 54 (min. 80% uczestników projektu) bezzwrotnych jednorazowych dotacji na rozpoczęcie DG oraz wsparcia pomostowego finansowego przez pierwszych 12 m-cy po rozpoczęciu działalności. Projekt zakłada ponadto utworzenie co najmniej 20% dodatkowych miejsc pracy przez uczestników projektu, którzy założą własną działalność gospodarczą, w związku z czym do 31.08.2023 r. w regionie powstanie łącznie 65 nowych miejsc pracy.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do osób będących mieszkańcami:

 • województwa lubelskiego

Grupę docelową projektu stanowi 66 osób (z czego min. 36 kobiety) w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

 1. bezrobotne (w tym zrejestrowane w PUP jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 2. aa) starsze (w wieku 50 lat i więcej),
 3. bb) kobiety,
 4. cc) z niepełnosprawnościami,
 5. dd) długotrwale bezrobotne,
 6. ee) o niskich kwalifikacjach,

              przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

 1. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc-ee oraz w pkt c)-e),
 2. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
 3. reemigranci,
 4. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 5. ubogie pracujące,
 6. zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cyw-praw., których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,

Os. wskazane w pkt. c)-g) nie mogą stanowić więcej niż 40 % U/UP.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c)-g) łączna liczba os. pracujących nie może stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej.

Kandydat/ Kandydatka będą mogli/ły otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów (przyznanych na podstawie zapisów w formularzu rekrutacyjnym):

Kandydat/ka jest osobą, która w wyniku pandemii COVID-19 utraciła pracę od dnia 14 marca

2020 r. (+5 pkt.)

Zaplanowano utworzenie dodatkowego miejsca pracy (na podstawie umowy o pracę, przez okres co najmniej 1 miesiąca, w wymiarze co najmniej ½ etatu) w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (+5 pkt.)

Dodatkowe punkty premiujące zostaną przyznane po etapie wyłonienia uczestników projektu.

OFEROWANE WSPARCIE

 1. Usługi szkoleniowe:

– szkolenie grupowe – 40 godzin.

– szkolenia indywidualne- ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników/czek projektu, w tym m.in. szkolenia indywidualne z wykorzystaniem programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 16 godzin/os.

 1. Dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł netto.
 2. Wsparcie pomostowe finansowe – 1 500,00 zł netto x 12m-cy.