Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z poźn.zm.) Wójt Gminy Kamień  co roku  do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Kamień Raport o stanie Gminy Kamień za rok poprzedni. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2021. W debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych głos mogą zabrać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Kamień. Zgodnie z ust. 8  art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Sesja, na  której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kamień  odbędzie się 24 czerwca 2022 r. o godz. 9 00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Kamień. W związku
z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 czerwca 2022 r. w godzinach od 710 do 15 10 w sekretariacie Urzędu Gminy  pokój nr 13.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także w sekretariacie Urzędu Gminy.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KAMIEŃ

RAPORT O STANIE GMINY KAMIEŃ ZA 2021 ROK