Okres realizacji: 9.11.2015 – 31.01.2018 r.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita projektu: 827 773,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 543 138,23 zł

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i standardu usług dostarczania wody przez ujęcie wody w Rudolfinie. Potrzebę realizacji projektu uzasadnia analiza głównych problemów i zagrożeń wynikających z niedostatecznej infrastruktury systemu pozyskiwania i dostarczania wody przez ujęcie wody w Rudolfinie. W ramach realizacji projektu wybudowany zostanie nowoczesny system oczyszczania wody (filtry napowietrzania), zbiornik wyrównawczy, pozwalający na tworzenie zapasów wody, na okres intensywniejszego jej poboru przez użytkowników oraz pompy II stopnia, odciążające pracę pomp w studni i przesyłające wodę do sieci. Ważnym elementem projektu jest ocieplenie budynku, które jest ważne dla zachowania przez wodę odpowiedniej temperatury w sezonie zimowym oraz system zdalnego monitoringu pracy urządzeń pompowni, pozwalający na kontrolę procesów technologicznych z siedziby operatora w czasie rzeczywistym. Wskazany zakres rzeczowy projektu pozwoli rozwiązanie głównych problemów interesariuszy projektu i na osiągnięcie zakładanych celów szczegółowych projektu, którymi są: - poprawa jakości dostarczanej wody do użytkowników (zniwelowanie współczynnika zażelezienia) - dzięki nowym filtrom - utrzymanie właściwego ciśnienia wody w sieci - dzięki wybudowaniu zbiornika wyrównawczego oraz instalacji pomp II stopnia - zmniejszenie poziomu awaryjności urządzeń - dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń - zmniejszenie poziomu utraty energii cieplnej - dzięki właściwej izolacji budynku - zmniejszenie poziomu pracochłonności obsługi stacji ujęcia wody oraz zniwelowanie strat wody w sytuacji rozszczelnienia sieci - dzięki bieżącemu zdalnemu monitoringowi.

EFRR logotypy 2018