Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy Kamień

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Kamień zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.kamien.gmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 14.04.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.07.2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 1. Niezgodności lub wyłączenia:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • zdjęcia nie posiadają opisów, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis;
 • brak tytułów w zagnieżdżonych ramkach;
 • w kodzie HTML i CSS mogą pojawiać się błędy poprzez pojawiają się znaczniki formatujące, artykuły mogą być nie czytelne przez programy czytające ekran.
 1. Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na stronie internetowej można się posłużyć klawiszem TAB umożliwiającym przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift+TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Grzeszczak, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (82) 567 14 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie i przekazać ją do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

 1. Do budynku prowadza dwa wejścia: jedno od strony ulicy, drugie od podwórza.
 2. Budynek urzędu posiada dwie kondygnacje, wejście od podwórza nie ma ograniczeń dla wózków inwalidzkich.
 3. Przed urzędem znajduje się parking dla interesantów - brak barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do urzędu dla osób niepełnosprawnych. Drugi parking dla interesantów znajduje się w bliskiej odległości na budynku z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 5. Budynek urzędu jest monitorowany.
 6. W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Kamień nie udostępnia aplikacji mobilnych.