W dniu 3 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Strachosławiu odbyła się podniosła uroczystość – Jubileusz 30. rocznicy nadania szkole imienia Konstytucji 3 Maja. Uchwałę o tak podniosłym znaczeniu podjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej odbywającej się pod przewodnictwem ówczesnego dyrektora szkoły mgr Edwarda Flisa w dniu 5 czerwca 1989 r., a sama uroczystość nadania szkole imienia oraz wręczenie sztandaru  miało miejsce 11 listopada 1989 r.

Dlaczego takie imię wybrano? A mianowicie dlatego, że  symbolizowało  oświecone, mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską, że po latach niewoli było inspiracją dla wolnościowych i niepodległościowych dążeń Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 Maja przywróciła Polakom nadzieję i poczucie i poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Imię to wniosło w działania dydaktyczno – wychowawcze szkoły, takie wartości jak: praworządność, odpowiedzialność, wolności obywatelskie i poszanowanie prawa.

Przez cały ten czas nauczyciele i wychowawcy dbają o to, aby nasi uczniowie znali  wartości, które wniosła „ustawa rządowa”, aby je szanowali, pielęgnowali  i wdrażali w życie nadając im realny wymiar. Coroczne obchody jubileuszowe, to wspaniałe lekcje historii i patriotyzmu, które uczą, że Ojczyzna to historia, tradycja i język ojczysty, ale także obowiązek i odpowiedzialność.

Szkoła w tym dniu gościła Starszego Wizytatora KO w Lublinie, Delegatura w Chełmie Panią Krystynę Sawicką, Ksiądza Kanonika Kazimierza Próchniaka, Wójta Gminy Kamień  Pana Dariusza Stockiego z małżonką, zastępcę Wójta Gminy Kamień Panią Beatę Taras, harcmistrza ZHP  Ryszarda Nagrodzkiego, Prezesa Stowarzyszenia „Forum Polskie” Stanisława Kucia, Przedstawiciela Nadleśnictwa Chełm Tomasza Dobrzańskiego, Prezesa PKS w Chełmie Waldemara Szynala, Przedstawicieli Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, osoby, które bezpośrednio brały udział w nadaniu imienia i rozbudowie szkoły Zbigniewa Dmucha, Zofię Betiuk, Barbarę Strelczuk, Grażynę Cichosz, Marię Zalewską, Mariannę Walczuk, Łukasza Wnukowskiego, Jadwigę Porzycką, osoby i instytucje, które wsparły szkołę  finansowo bądź rzeczowo, Andrzeja Sabarańskiego – właściciela właściciela firmy DREWANS BIS Sp. z o.o. w Strachosławiu, Państwa Katarzynę i Andrzeja Ungert, Jacka Waszczuka właściciela Firmy Leokam w Kamieniu,  Annę Chalaj – Grajner – nauczyciela Medycznego Sudium Zawodowego w Chełmie, Agnieszkę i Norberta Sadlej właścicieli Firmy NORBITEX, sołtysa Mirosława Wawryniuka, radnych Gminy Kamień Mariusza Seredę, Marcina Hałaja, Annę Syryjczyk, Alinę Szczerbę, Natalię Zubek – Olszewską, Renatę Watrakiewicz,   Agatę Walczuk, byłe radne Annę Sobczuk i Dorotę Prus, zespoły ludowe z Gminy Kamień, które uświetniły uroczystość, Zespół ROSA pod kierunkiem Pani Renaty Górki i Zespół KORAL pod przewodnictwem Pani Grażyny Kukli, pracowników gminy Urszulę Grzeszczak, Zofię Nafalską, Joannę Mańko, Krzysztofa Seredę, Janusza Suszczyka, Sławomira Praduna, przyjaciela szkoły Pana Mariana Zakrzewskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej Dorotę Adamczyk, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Strachosławiu Beatę Chmiel, Elżbietę Maciuk, Monikę Gontarz, Katarzynę Sztejn, Panie Urszulę Jawornicką bibliotekarza Gminnej Biblioteki w Kamieniu, Magdalenę Kowalską opiekuna świetlicy w Strachosławiu, delegację pocztu sztandarowego ze szkoły w Kamieniu wraz z opiekunem Anną Stefanek, Redakcję  Nowego Tygodnia Chełmskiego, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, mieszkańców Strachosławia.

Uroczystość rozpoczęła się Liturgią Mszy Świętej, a część artystyczna polonezem w wykonaniu uczniów gimnazjum. Następnie w montażu słowno – muzycznym uczniowie nawiązali do wydarzeń historycznych. Najmłodsi zaś zatańczyli trojaka oraz wystąpili w inscenizacji „Rzepki” Juliana Tuwima.  Całość była przeplatana tańcami towarzyskimi i latynoamerykańskimi w wykonaniu gościnnie występujących w naszej szkole Patrycji Koziej i Jakuba Ungerta oraz pieśniami patriotycznymi Zespołu KORAL i ROSA. Aby wpisać się i upamiętnić tę rocznicę  Jubileuszu 30. lecia nadania imienia,  nie tylko uczniowie, ale też grono pedagogiczne i pracownicy wyrazili chęć uczczenia i upamiętnienia tego jakże doniosłego wydarzenia i wykonali autorską  pieśń pt. „Pamięć w nas wiecznie trwa”.

Potem delegacja z Urzędu Gminy, Nadleśnictwa Chełm, PKS Chełm, Pana Andrzeja Sabarańskiego i szkoły złożyły kwiaty i wieńce przy obelisku upamiętniającym nadanie imienia szkole oraz na grobie Edwarda Flisa byłego dyrektora. W dalszej części głos zabrała dyrektor szkoły Alicja Nafalska, która odniosła się do wydarzeń sprzed 30. lat, kiedy to podjęto decyzję o nadaniu imienia, ponieważ sama brała w nich udział. Pan Wójt Dariusz Stocki zapoznał zebranych z historią reform, które dotyczyły szkoły. Pani Wizytator KO w Lublinie Delegatura w Chemie Krystyna Sawicka odczytała adres od Pana Dyrektora Delegatury KO w Chełmie Arkadiusza Kwiecińskiego. Adresy okolicznościowe wręczyli też przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Po uroczystości odbyła się projekcja filmu z 1989 r. z nadania imienia szkole oraz prezentacja kronik szkolnych. Na zakończenie Pani Dyrektor Alicja Nafalska podziękowała sponsorom, instytucjom, nauczycielom, pracownikom, rodzicom i uczniom za wkład pracy włożony w organizację uroczystości i zaprosiła na poczęstunek.