Pierwsze datowanie miejscowości wchodzących w skład gminy przypada na rok 1205 i związane jest z miejscowością Andrzejów. Następnie, w XV wieku pojawiały się wzmianki o Czerniejowie, Haliczanach, Kamieniu, Koczowie, Mołodutynie, Pławanicach, Strachosławiu i Wolawcach. W wieku XVIII wzmiankowany był Natalin, a w XIX w.

miejscowości Ignatów, Józefin, Majdan Pławanicki, Rudolfin. W latach 1864 – 1874 w  pobliżu Chełma masowo osiedlali się niemieccy koloniści. W gminie Kamień kolonie niemieckie pojawiły się po 1864 roku w Natalinie i Pławanicach, a następnie – w 1870 roku – w  Andrzejowie, w 1872 roku – w Ignatowie, w 1874 roku w Kamieniu i Rudolfinie.

Zawiłości i tajemnice historii sprawiły, że na tych terenach powstał specyficzny rodzaj kultury, stworzony przez zamieszkującą tu ludność wielu narodowości (Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Niemcy, „Rusini”) i wielu wyznań (katolicy, prawosławni, grekokatolicy, ludność wyznania mojżeszowego i ewangelicko-augsburskiego).