Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 2 Naczelnika Gminy Kamień z dnia 25 maja 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu jest wyodrębnioną, budżetową  jednostką organizacyjną Gminy Kamień utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Kamień.

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Kamień przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości.

 

Ośrodek realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym prawa miejscowego, a w szczególności:

1. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

2.  przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;

3.  nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów;

4.  prowadzenie pracy socjalnej;

5. organizowanie i prowadzenie usług opiekuńczych;

6.  kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej;

7. sprawienie pogrzebu w przypadkach prawem przewidzianych;

8. przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych;

9. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

11. podejmowanie działań w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

12.  prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych;

13.  prowadzenie postępowań  wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

14.  prowadzenie postępowań w sprawie dodatków  mieszkaniowych;

15.  prowadzenie postępowań  dotyczących dodatków energetycznych;

16.  podejmowanie działań i prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;

17.  podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

18.  udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

19. realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny;

20. realizacja programów i projektów odpowiadających na potrzeby społeczne Gminy Kamień;

21.  prowadzenie postępowań w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny;

22.  prowadzenie postępowań w sprawie  świadczeń wychowawczych;

23.  inne zadania wynikające z ustaw rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

 

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu ul. Hrubieszowska 40/1 22-113 Kamień

tel/fax(82) 567 15 31

e-mail: [email protected]

Strona www: http://kamien.naszops.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej: www.gopskamien.bip.lubelskie.pl

NIP: 563-18-09-481

REGON: 002681760