Na terenie gminy Kamień znajdują się obszary i obiekty prawnie chronione:

Kamień PLH060067 (obszar siedliskowy) – jedno z trzech w Polsce stanowisk motyla strzępotka, którego lokalną populację oszacowano na ok. 500 osobników. Dominującym siedliskiem w ostoi są ekstensywnie wykorzystywane łąki świeże. Ostoja jest jedną z sześciu najważniejszych w regionie stanowisk zespołu marzycy rudej. Jest to także trzecie pod względem wielkości miejsce występowania populacji podgatunku niżowego niebielistki trwałej oraz ostoja dwóch roślin naczyniowych z Polskiej Czerwonej Księgi (kukułka krwista żółtawa i tłustosz dwubarwny). Ostoja jest także miejscem występowania kilku gatunków ptaków lęgowych z Załącznika II Dyrektywy. Zanotowano tutaj czajkę, dubelta, kszyka i rokitniczkę.
Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB060002 (obszar ptasi – fragment) – obejmuje kompleks pięciu torfowisk niskich typu węglanowego. Torfowiska te powstały w wyniku akumulacji materiału organicznego i mineralnego w zagłębieniach terenu utworzonych w  wyniku procesów krasowych. Na obszarze bagien występują zbiorowiska roślinności ciepłolubnej. Na niewielkich powierzchniach spotyka się także zbiorowiska leśne: bory sosnowe i dąbrowę świetlistą. Około połowę powierzchni torfowisk zajmuje szuwar kłoci wiechowatej. Występują tu również trzcinowiska i zbiorowiska szuwarów wielkoturzycowych.
Torfowiska Chełmskie PLH060023 (obszar siedliskowy – fragment) – obejmuje kompleks trzech torfowisk niskich typu węglanowego z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi. Jest to unikatowy w skali Europy typ torfowisk. Powstały one w wyniku akumulacji materiału organicznego i mineralnego, w  zagłębieniach o krasowym pochodzeniu. Torfowiska zasilane są w wodę głównie przez opady i spływy z otaczających wzniesień. Największy udział w  procesach torfotwórczych miała tu rzadka w Polsce wapniolubna roślina – kłoć wiechowata. Aż 80% obszaru ostoi stanowi w sumie 7 rodzajów siedlisk ważnych dla Europy. Torfowiska Chełmskie są ważną w skali Europy ostoją rzadkich gatunków owadów, a szczególnie motyli występujących na torfowiskach niskich takich jak: czerwończyk fioletek, modraszek nausitous i przeplatka maturna. Występuje tu 20 gatunków ptaków zagrożonych w skali Europy m.in. błotniak łąkowy, sowa błotna i dublet. Torfowiska Chełmskie są także jedną z ważniejszych w Polsce ostoi wodniczki – bardzo rzadkiego ptaka gnieżdżącego się na torfowiskach i  bagnach.
Rezerwat przyrody „Roskosz” – fragment, razem z innymi rezerwatami torfowiskowymi koło Chełma został uznany za ostoję przyrody o znaczeniu europejskim. Zajmuje powierzchnię ok. 470 ha i powstał w celu ochrony unikatowych zbiorowisk torfowisk węglanowych, jak też ostoi chronionych i  rzadkich gatunków ptaków.
Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu – znajduje się w wschodniej części gminy i obejmuje fragmenty rozległych torfowisk węglanowych na północ od Pławanic, łęki w dolinie Kacapu z licznymi zespołami torfianek (na wschód od Kamienia), dolinę rzeki Udal oraz kompleksy leśne Udalec i Andrzejów.
Chełmski Park Krajobrazowy – fragment – zajmuje powierzchnię 14 000 ha. Otoczony jest otuliną o powierzchni 9 528 ha. Celem obszaru jest ochrona dużych kompleksów leśnych oraz łąk i torfowisk obfitujących w rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt. W zasięgu parku znajdują się bardzo cenne, mało przekształcone kompleksy leśne. Do najciekawszych zbiorowisk leśnych należą: świetliste dąbrowy z ciepłolubnym runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe.
użytki ekologiczne.