W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie Gminy Kamień obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu, ul. Hrubieszowska 40/1

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kamieniu  od dnia 19.08.2022 r. w godzinach od 800 do 1400

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu, a także  na miejscu  w Ośrodku oraz  na stornie internetowej Urzędu Gminy Kamień po tym jak przedmiotowe rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw.

Wnioski można składać:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego,
papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu w godzinach: poniedziałek  – piątek  800 -14 00, środa 9 00 – 15 00 .

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu  w godzinach od  800  do 15 00  pod numerem telefonu 82 5671531.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 Formularz wniosku o dodatek węglowy