Informujemy, że projekt pn. „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź” będący projektem partnerskim 6 gmin zrzeszonych w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 974 274,22 zł natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 675 290,85 zł. Celem głównym projektu jest poprawa bazy rekreacyjno – turystycznej gmin uczestniczących w projekcie poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie obszaru przy zbiornikach wodnych na terenach gmin partnerskich. Gmina Kamień jest liderem projektu.

Planowane przedsięwzięcie stanowi element wykorzystania potencjału zbiornika małej retencji zlokalizowanego w miejscowości Natalin. W ramach przedsięwzięcia planuje się:

•  budowę 2 pomostów rekreacyjnych w konstrukcji stalowej ocynkowanej o szerokości 2,80 m i długości 24,5 m;

•  budowę 15 szt. pomostów (tzw. mostków) wędkarskich w konstrukcji stalowej ocynkowanej o wymiarach 1,65 m x 2,2 m;

•  zadaszenia ze stołami i ławkami o wymiarach 3,28 m x 1,65 m – szt. 4;

•  wiatę z grillem o wymiarach 5 m x 7 m;

•  przebieralnię drewnianą dwukabinową o wymiarach 3,28 m x 1,65 m;

•  latarnie solarne – 6 kpl;

•  miejsca parkingowe na nawierzchni z kruszywa łamanego – 66 szt. o powierzchni łącznej 1995,20 m3.

Realizację projektu przewiduje się na 2017 rok.