W Urzędzie Gminy Kamień funkcjonuje Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacja  przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu;
docieplenia przegród budynku;
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
instalacji odnawialnych źródeł energii;
montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów w Programie:

CzP koszty kwalifikowane 2048x1154

Gminni konsultanci wspierają mieszkańców w zakresie udzielania informacji o zasadach programu oraz w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji.

Punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy Kamień i jest czynny:

– wtorki i czwartki w godzinach 7:10 – 15:10

 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zastąpionych odpowiednio dniem poprzedzającym lub następującym po dniu wolnym)

Konsultacje będą prowadzone osobiście, po uprzednim umówieniu telefonicznym, w Gminie Kamień, pokój nr 6 lub telefonicznie: (82) 567 14 55

Przed udaniem się do punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prosimy o ustalenie:

Czy budynek znajduje się w województwie lubelskim (wniosek składa się ze względu na adres modernizowanej nieruchomości a nie adres zamieszkania wnioskodawcy);
Czy budynek jest istniejący, czy nowobudowany (nie udziela się dofinansowania na budynki, które nie zostały oddane do użytkowania); roku budowy, powierzchnia całkowita budynku;
Czy budynek spełnia definicję budynku jednorodzinnego (wyodrębnione maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i jeden użytkowy o powierzchni do 30% powierzchni całkowitej budynku);
Status prawny nieruchomości (czy jest uregulowana własność, kto jest właścicielem, czy są współwłaściciele, którzy muszą wyrazić zgodę na przedsięwzięcie);
Wysokość dochodu rocznego wnioskodawcy (jeśli przekracza 135 000 zł, nie kwalifikuje się do Programu) oraz przeciętny miesięczny dochód  na  jednego  członka gospodarstwa domowego;
Jeśli przeciętny miesięczny dochód  na  jednego  członka gospodarstwa domowego:

nie przekracza 2651 zł – gospodarstwo jednoosobowe / 1894 zł – gospodarstwo wieloosobowe, kwalifikuje się do podwyższonego poziomu dofinansowania
nie przekracza 1526 zł – gospodarstwo jednoosobowe / 1090 zł – gospodarstwo wieloosobowe, kwalifikuje się do najwyższego poziomu dofinansowania

– w obu takich przypadkach należy zgłosić się do GOPS-u po odpowiednie zaświadczenie);

Podstawowe dane nieruchomości potrzebne do wniosku (adres, numer KW, numer działki, powierzchnia);
Zakres planowanego przedsięwzięcia (przede wszystkim czy będzie wymiana źródła ciepła);
Czy budynek jest podłączony do sieci gazowej (jeśli jest licznik gazu, to nie ma możliwości dotowania kotłów na paliwa stałe, z wyjątkiem kotła na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3);
Jakiego rodzaju źródła ciepła są w budynku (wymianie podlegają tylko kotły na paliwa stałe poniżej 5 klasy, jeśli jest również piec gazowy, decyduje zużycie gazu poniżej 5600 kWh/rok);
Czy wnioskodawca rozpoczął już przedsięwzięcie i poniósł jakieś koszty (kwalifikują się faktury do 6 miesięcy wstecz);
Datę kiedy został złożony wniosek o pozwolenie na budowę nieruchomości lub zostało dokonane zgłoszenie budowy (jeśli po 31.12.2013, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową);
Czy wnioskodawca posiada aktywny adres poczty elektronicznej e-mail – w przypadku konieczności złożenia korekty wniosku, wnioskodawca będzie musiał jej dokonać w ciągu 10 dni od wpłynięcia pisma z uwagami na adres poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze znajdują się na stronie  https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

oraz na portalu beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfos.lublin.pl/

Pomocne linki:

Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Dotychczas w gminie Kamień (stan na 31.12.2022 r.):

złożono 84 wnioski o dofinansowanie z programu
zawarto 71 umów o dofinansowanie
zrealizowano 43 przedsięwzięć
wypłacono 814 115,54 zł dotacji