Informujemy, że złożony w przez Gminę Kamień wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na wykonaniu 142 instalacji fotowoltaicznych i 54 instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nie uzyskał dofinansowania i znajduje się na liście rezerwowej projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie w przypadku wystąpienia dodatkowych środków na ich realizację.

Informujemy również, że zgodnie z pisemną informacją przekazaną uczestnikom projektu oraz opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Gminy w trakcie prowadzonego naboru, wpłata 160 zł od uczestników projektu obejmowała koszt przeprowadzenia wizji określającej techniczną możliwość wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie danej nieruchomości i kwota ta nie podlega zwrotowi. W efekcie przeprowadzonych wizji terenowych zostały sporządzone projekty grupowe dla instalacji o mocy 3,2 kW i 3,84 kW. Nadmieniamy, że montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 50kW zwolniony jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz nie wymaga zgłoszenia w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej. W związku z powyższym sporządzanie projektu indywidualnego instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gospodarstwa domowego nie jest wymagane, a projekty grupowe wykonane dla poszczególnych typów nieruchomości, poprzedzone wizją, są wystarczające dla potrzeb realizacji projektu. Uczestnicy projektu, którzy zainteresowani są otrzymaniem kopii projektu grupowego przypisanego dla swojej nieruchomości, proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy.