Każdy obywatel wjeżdżający na terytorium RP musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie.
Istnieje bezwzględny zakaz opuszczania miejsca kwarantanny! Istnieje bezwzgledny zakaz opuszczania miejsca kwarantanny! (od 1 kwiatnia zakaz ten dotyczy wszystkich osób przebywajacych w miejscu kwarantanny – współmieszkańców)
Czas trwania kwarantanny wynosi 14 dni, moze byc jednak dłuzsza i wynosic do 21 dni.
Należy dbać o zachowanie czystości. Powierzchnie takie jak stoły, krzesła, poręcze łóżek, klamki, deskę w ubikacji, krany w umywalce i przedmioty (np. telefon, czajnik itp.) należy regularnie czyścić środkami dezynfekującymi.
Należy unikać spotykania się z innymi osobami znajdującymi się w miejscu kwarantanny, a jeśli to niemożliwe zachować bezpieczny odstęp wynoszący 1-1,5 m (nie zapraszać gości), a pomieszczenia, w których przebywamy, powinny być często wietrzone.
W czasie kwarantanny należy przestrzegać zasad higieny (unikać dotykania oczu, nosa i ust, zakrywać zgięciem łokcia lub chusteczką usta i nos podczas kaszlu lub kichania).
Należy często myć i dezynfekować ręce, zwłaszcza korzystając ze wspólnych pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia.
Należy prowadzić samoobserwację – codzienny pomiar temperatury i zwracanie szczególnej uwagi na swój stan zdrowia, w tym występowanie objawów grypowych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Termometr przed użyciem i po użyciu należy zdezynfekować płynem do dezynfekcji dostępnym w miejscu kwarantanny.
W przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Chełmie – kontakt w godzinach urzędowania tel. 82 564 31 42, 82 565 34 21 oraz całodobowo tel. kom. 693 444 561, 782 031 187.
Osoba objęta kwarantanną ma obowiązek zadbać we własnym zakresie o odpowiedni zapas żywności, leków itp. (posiłki, środki czystości może zapewnić np. rodzina, znajomi, sąsiedzi będący w kontakcie telefonicznym).
Tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy osoba starsza samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc gmina powinna przyznać na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej.
Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej udzielana będzie przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie pod nr tel. całodobowo 604 959 648; Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dubience wt. i czw. w godz. 8:00 – 16:00, pt. w godz. 12:00 – 16:00 pod nr tel. 82 566 80 88; Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rejowcu Fabrycznym pon. i śr. w godz. 8:00 – 16:00 i pt. 8:00-12:00 pod nr tel. 82 566 30 00
Kontakt do Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania – tel. 82 567 15 31 oraz w godzinach od 730 do 1900 kom. 697 810 058.
Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne odpady należy zbierać do opakowania wewnętrznego złożonego z przeznaczonego na odpady worka jednorazowego użycia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku.
W sprawach bieżących należy kontaktować się telefonicznie z przedstawicielem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kamieniu: tel. 82 567 15 51.
Kontrolę odbywania kwarantanny przeprowadzać będą policjanci, których obowiązkiem jest sprawdzenie, czy osoba poddana kwarantannie przebywa w miejscu jej odbywania. Policjanci będą co najmniej raz na dobę kontrolować miejsca pobytu osoby objętej kwarantanną.
Za złamanie zasad kwarantanny grozi do 30 tys. zł. grzywny!