Wójt Gminy Kamień zaprasza mieszkańców gminy do wzięcia udziału w ​konsultacjach społecznych,  których przedmiotem jest diagnoza potrzeb w zakresie funkcjonowania na terenie gminy Kamień placówki wsparcia dziennego, o której mowa w art. 2 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców gminy Kamień na temat potrzeb funkcjonowania na terenie gminy placówki wsparcia dziennego.

Termin konsultacji ustala się na okres od 15.05.2024 r. do 07.06.2024 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone:

– poprzez wyłożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kamieniu ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu ul. Hrubieszowska 40/1, 22-113 Kamień ankiet w wersji papierowej;

– poprzez zamieszczenie ankiety na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu oraz Urzędu Gminy Kamień w wersji elektronicznej.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia, udostępnione będzie do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

– na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamień,;

– na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu;

– na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu kamien.naszops.pl oraz Urzędu Gminy Kamień https://kamien.gmina.pl/

W celu wyrażenia opinii na temat potrzeb funkcjonowania na terenie gminy Kamień placówki wsparcia dziennego należy wypełnić Ankietę stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2024 Wójta Gminy Kamień z dnia 14 maja 2024 r.

Wypełnione formularze ankiet można składać do dnia 07.06.2024 r. do godz. 1500 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu ul. Hrubieszowska 40/1, 22-113 Kamień lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Zasięg terytorialny obejmuje obszar gminy Kamień.

Informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu – tel. 82 567 15 31

 

ANKIETA dotycząca diagnozy potrzeb w zakresie utworzenia i prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kamień .docx

ANKIETA dotycząca diagnozy potrzeb w zakresie utworzenia i prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kamień .pdf