Projekt „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istnie­jących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź” realizowany jest dzięki zawiązaniu w grudniu 2019 r. partnerstwa czterech gmin: Kamień, Horodło, Wojsławice i Żmudź oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”. Celem tych działań było podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regio­nu i poszerzenie bazy rekreacyjno-turystycznej gmin uczestniczących w projekcie, poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie obszarów przy zbiornikach wodnych, a docelowymi odbiorcami realizacji tych działań są turyści i lokalna społeczność. Wartość projektu wynosi 1 876 916,40 zł, a na jego realizację uzyskano dofinansowanie z Europej­skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope­racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1: Dziedzictwo kulturowe i naturalne, w kwocie 1 284 426,74 zł oraz 16 463,96 zł z budżetu państwa.

Dzięki uzyskanemu wsparciu Gmina Kamień zrealizowała zadanie: „Zagospodarowanie zbiornika w Natalinie” obejmujące:

1) budowę 2 pomostów rekreacyjnych,

2) budowę 4 szt. pomostów (tzw. mostków) wędkarskich

3) 4 altany rekreacyjne – zadaszenia ze stołami i ławkami,

4) altanę z kominkiem

5) altanę – przebieralnię,

6) palenisko

7) 16 lamp solarnych,

8) instalację monitoringu

9) budowę parkingu dla samochodów osobowych osób korzystających ze zbiornika wodnego w Natalinie, 60 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych.

Wartość zadania realizowanego przez Gminę Kamień wynosi 681 337,86 zł, w tym 475 616, 29 zł to dofinansowanie unijne.

Gmina Horodło realizuje w ramach projektu zadanie pt.: „Rewitalizacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopyłowie, Gmina Horodło”, obejmującego między innymi wykonanie ścieżki eko-edukacyjnej wkomponowanej w naturalno-kulturowe walory obiektu, budowę ciągów komunikacyjnych pieszych oraz:

1) palenisko zadaszone.

2) mostek drewniany.

3) 2 pomosty drewniane

4) ławki i kosze

5) tablice i tabliczki informacyjne, oświetlenie LED

7) nasadzenie z roślin i krzewów rodzimych.

Prace wykonywane są zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

Wartość zadań realizowanych przez Gminę Horodło wynosi 850 218,76 zł, w tym dofinansowanie unijne: 565 590, 93 zł.

Gmina Wojsławice realizuje zadanie „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Wojsławice, w ramach którego zrealizowano:

1) budowę altany z kominkiem, wyposażoną w stoły drewniane i ławy

2) zakup i montaż lamp solarnych – 7 szt.

3) zakup i ustawienie ławek – 5 szt.

4) zakup i ustawienie koszy na śmieci – 5 szt.

5) wykonanie chodnika po południowej i zachodniej stronie zbiornika wodnego Wojsławice.

Koszt całkowity zadań: 200 887,53 zł, w tym 139 943, 67 zł unijnej i 16 463,96 zł państwowej dotacji.

Gmina Żmudź realizuje w ramach projektu zadanie: „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Dębowy Las w Pobołowicach” w ramach którego zaplanowano budowę pomostu do cumowania kajaków i rowerów wodnych oraz dostawy: wieży ratowniczej, rzutki ratowniczej, boi kąpieliskowej, koła ratunkowego, lornetki, ciężarków cumowniczych, plecaka ratowniczego, zestawu do nurkowania, tyczki ratowniczej, brodzika dla dzieci, piasku. Koszt tych zdań wynosi 107 232,25 zł, w tym dotacji: 74 358, 85 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” jako partner odpowiada za całokształt działań marketingowych i promocyjnych projektu, które obejmują: tablice informacyjne i pamiątkowe, przygotowanie i publikację informacji prasowych, publikację broszury turystycznej, organizację spotkania promocyjnego podsumowującego efekty realizacji projektu oraz stworzenie podstrony internetowej projektu. Wartość tych zadań: 37 240 zł, w tym dofinansowanie: 28 917,00 zł.