Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień

Okres realizacji: 23.07.2020 r. – 31.08.2023

Projekt obejmuje modernizacje systemu oświetlenia na terenie Gminy Kamień polegającą na wymianie 520 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED. Przewidziano również przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej. Zakres obejmuje 14 miejscowości na ternie Gminy Kamień: Józefin, Kamień Kolonia, Kamień, Strachosław, Mołodutyn, Wolawce, Haliczany, Koczów, Natalin, Czerniejów, Andrzejów, Pławanice, Ignatów-Kolonia, Ignatów.

Głównym celem projektu jest: Podniesienie jakości życia na terenie Gminy Kamień poprzez wdrożenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej. Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty w efekcie realizacji celów szczegółowych:

  1. Poprawa jakości powietrza dzięki redukcja emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia.
  2. Zmniejszenie zużycia energii finalnej.
  3. Zmniejszenie obciążeń sektora samorządowego.

Realizacja celów proj. przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii finalnej w sektorze użyteczności publicznej. Przedmiotowy spadek zużycia energii przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (CO2, PM10, PM 2,5) szkodliwych zarówno dla środowiska naturalnego, jak życia ludzkiego. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na efektywność gospodarowania zasobami naturalnymi.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Film promocyjny – modernizacja oświetlenia ulicznego