Gleby w obrębie gminy charakteryzują się dużym zróżnicowaniem typologicznym i bonitacyjnym związanym z podłożem i stosunkami wodnymi. Decydującym czynnikiem wpływającym na typ gleby jest skała macierzysta, na której jest ona wykształcona. Skałami takimi na terenie gminy są utwory czwartorzędowe a także podłoża kredowe.

Największą wartość użytkową mają gleby brunatne i czarnoziemne wytworzone Z pyłów i glin (Ignatów, Strachosław, Kamień, Kolonia Kamień, Natalin, Czerniejów, Wolawce, Haliczany). Dużą wartość rolniczą mają rędziny brunatne i czarnoziemne wytworzone ze zwietrzeliny skały kredowej. Gleby te, posiadają znaczną zawartość próchnicy i dobre właściwości wodno-powietrzne. Największe zwarte powierzchnie rędzin znajdują się w okolicach Jóżerina i Kolonii Kamień oraz Pławanic tj. w północno-Zacłiodniej i północnej części gminy. W części centralnej i południowej gleby te występują między Strachosławiem a Czerniejowem i między Mołodutynem a Haliczanami. W obniżeniach terenu znajdują się gleby bielicowe, brunatno-glejowe wytworzone na piaskach gliniastych lub glinach. Występują w okolicach Ignatowa i Kamienia oraz płatami w rejonie Strachosławia, Kolonii Mołodutyn, Czerniejowa i Andrzejowa. Najmniej wartościowe są gleby wytworzone na luźnych piaskach. Zajmują one tylko niewielką powierzchnię w rejonie Kolonii Rudolfin, Strachosławia i Kamienia.