W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Kamień zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Kamień do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego Gminie Kamień wsparcia możliwy będzie zakup sprzętu komputerowego (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł oraz tablet o wartości do 1,5 tys.) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do dnia 28.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kamień pok. nr 8 lub pod numerem tel. (82) 567 03 02.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)