Według podziału hydrograficznego Polski teren gminy Kamień leży w całości w dorzeczu rzeki Bug. Największą rzeką przepływającą przez gminę jest lewy dopływ Bugu-Udal. Rzeka Udal wypływa z podmokłych obniżeń położonych na zachód od miejscowości Strupin Łanowy, w gminie Chełm. Wypływające wody łączą się koło wsi Strachosław i tworzą wyraźną już strugę podążającą malowniczą doliną ku wschodowi. Po pokonaniu 16 km Udal przyjmuje prawostronny dopływ-Krzywólkę, która w miejscu swojego ujścia jest od niego dłuższa i ma znacznie większą zlewnię. Poniżej do Udalu wpada jeszcze kilka mniejszych dopływów największy z nich, lewostronny Kacap, zamieniony został w prostolinijny kanał odwadniający rozległe i podmokłe obniżenia. Obszar przez niego drenowany pocięty jest gęstą siecią rowów. Średni przepływ Udalu wynosi 0,9 m/s. Rzeka ma reżim umiarkowany Z wezbraniem wiosennym i zimowym oraz gruntowo-deszczowo-śnieżnym zasilaniem. Współczynnik nieregularności miesięcznych przepływów jest znaczny i wynosi 5-6. Odpływ jednostkowy waha się między 3-4 l/s/km. 2Równinne ukształtowanie terenu gminy wpływa na przewagę wsiąkania i parowania nad spływem powierzchniowym. Stany niżówkowe rzek występują od lipca do października. Udział podziemnego zasilania rzek jest większy w okresie zimowym (powyżej 70% całego zasilania) niż w okresie wiosennym (50-60%) oraz letnim i jesiennym (60-70%). Dolina rzeczna Udalu jest ważnym korytarzem ekologicznym umożliwiającym migracje gatunków i zasilającym sąsiednie ekosystemy, czyli tereny Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położone w dolinie Bugu.

Na terenie gminy zaprojektowany jest sztuczny zbiornik wód powierzchniowych o funkcji retencyjnej i rekreacyjnej w miejscowości Natalin. Będzie on miał powierzchnię 16,06 ha. Wody   podziemne   występują   w   utworach   kredowych   i   czwartorzędowych. Zwierciadło   tych   wód   naśladuje   ukształtowanie   terenu.   Wody   piętra   kredowego stanowią   główny  zbiornik  wód  podziemnych   na   terenie   gminy.   Występują  w  utworach węglanowych,    głównie   kredy   piszącej,   tworząc   typ   szczelinowo-warstwowy. Największe   znaczenie   dla    gospodarki   wodnej    gminy   i   zaopatrzenia ludności   w wodę   pitną   ma   poziom   kredowy   Zalegający   na   głębokości   10-30   m.

Gmina   Kamień  leży  w  obrębie   górnokredowego   zbiornika  wód  podziemnych Niecka   Lubelska   /NL/,   nr  407,   którego   szacunkowe   zasoby   dyspozycyjne wynoszą   1   050,00  tys.   m  / o  przy  średniej   głębokości  ujęć   rzędu   70  m. Jest to zbiornik szczelinowo-porowy, w obrębie którego występują wody nieznacznie zanieczyszczone lub czyste, klasy Ic, Ib i Ia. W granicach tego zbiornika wydzielone zostały obszary najwyższej /ONO/ i wysokiej ochrony /OWO/, które obejmują Znaczną część gminy. Wody tego zbiornika wykorzystywane są dla zaopatrzenia sieci wodociągowej przez studnie głębinowe w: Andrzejowie, Józefinie, Kamieniu, Rudolfinie i Ignatowie.

Na obszarach, gdzie utwory kredowe przykryte są słabo przepuszczalnymi osadami czwartorzędowymi lub gliniastą Zwietrzeliną kredową ,wody występują pod niewielkim ciśnieniem. Zbiornik kredowy stanowi fragment zasobnego w wodę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska -Chełm-Zamość. Zbiornik ten posiada wodę wysokiej jakości, dlatego też podlega ochronie.

Wody gruntowe związane są z osadami czwartorzędowymi i występują do głębokości kilku metrów. Położenie poziomu zwierciadła tych wód wykazuje duże wahania zależne od zasilania oraz poziomu wody w rzekach.