Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Kamień, w terminie od 1 września do 15 września 2023 r.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może  być wyższa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski do pobrania w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Kamień oraz na stronie internetowej: https://kamien.gmina.pl (zakładka Ogłoszenia)

Wniosek na stypendium 2023-2024