Gmina Kamień informuje, że od 11 czerwca 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci gradu, deszczu nawalnego i huraganu mających miejsce jednocześnie 7 czerwca 2024 r.

Szacowania dokonuje komisja powołana przez wojewodę na wniosek wójta gminy.

Straty w gospodarstwach rolnych powinny zostać zgłoszone niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działy specjalnych produkcji na formularzach oświadczeń udostępnionych w materiałach poniżej. Wypełnione formularze należy złożyć do właściwego urzędu ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Do składanego dokumentu należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie 2024 celem weryfikacji zgodności powierzchni gospodarstwa rolnego.

W przypadku posiadania zwierząt, należy dołączyć zaświadczenie o ich ilości wydane przez ARiMR.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej z gmin oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołu cząstkowego rolnik przekazuje go do gminy na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika ). Komisja sporządza protokół zbiorczy wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę.

Komisja dokonuje szacowania szkód w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczenia o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodu upraw.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o oszacowanie strat

Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt (Załącznik nr 1)