W dniu 29 marca 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kamień odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Kamień z udziałem sołtysów.

W obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Mirosław Mrozowski asp. szt. z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Pan Jacek Kwietniewski egzaminator nadzorujący z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Pan Emil Radzieńczak z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.

Podczas obrad sesji przedstawiciele Policji i WORD zaprezentowali Program profilaktyczno – edukacyjny pn „Odblaskowa Gmina”.

W czasie prezentacji omówione zostały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie w odniesieniu do pieszych i rowerzystów jako niechronionych uczestników dróg, z uwzględnieniem obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zapadnięciu zmroku poza terenem zabudowanym.

Po zakończonej prezentacji Pan Jacek Kwietniewski w imieniu Dyrektora WORD w Chełmie Pana Sławomira Niepogody odczytał i wręczył Wójtowi Gminy akt przekazania przenośnych znaków drogowych tworzących mini miasteczko ruchu drogowego dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu. Przekazane materiały dydaktyczne będą służyły popularyzacji zasad i przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, a także do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

Ponadto na sesji podjęte zostały uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Kamień, Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień na 2017 rok, zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Kamień, zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Przyjęta została również informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku oraz sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”.