Wójt Gminy Kamień informuje, że zawiadomienie o zwołaniu Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej wsi Strachosław,  na dzień 21 luty 2024 r. na godzinę  1700  jest niezgodne z § 10  ust. 5 Statutu Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Strachosław, zatwierdzonego decyzją nr GKN.660.3.13.2019 Starosty Chełmskiego z dnia 28 października 2019 r.

Zgodnie z § 10  ust. 5   w/w Statutu   „Informacje  o Ogólnym i Nadzwyczajnym Zebraniu Członków powinny być  ogłoszone najpóźniej na 7 dni przed  planowanym terminem poprzez:

1) Umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy Kamień,

2) Obwieszczenie w formie pisemnej: umieszczone w miejscach uznanych za zwyczajowo przyjęte tj. na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na obszarze sołectwa Strachosław.”

Zawiadomienie o Zwołaniu Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej wsi Strachosław wpłynęło do Urzędu Gminy Kamień w dniu  16 lutego 2024 r.

W związku z niezachowaniem terminu, o którym mowa  w cytowanym  art. 10 ust. 5 Statutu  Spółki, zawiadomienie  o zwołaniu Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej wsi Strachosław  nie zostało ogłoszone  na stronie internetowej gminy Kamień.