W dniu 13 maja 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Kamieniu odbył się VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kamieniu. W Zjeździe udział wzięli Delegaci wybrani podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP, członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście: Pan Zbigniew Raźniewski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Druh Kazimierz Stocki – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie, Druh Mirosław Aponiak – Komendant Gminny, Pan Roman Kandziora – Wójt Gminy Kamień, Pani Joanna Jabłońska – Sekretarz Gminy Kamień, Pan Zbigniew Czerwonka – Przewodniczący Rady Gminy Kamień.

Zjazd otworzył Prezes ustępującego Zarządu – Wójt Gminy Kamień Pan Roman Kandziora, który po 15 latach pracy w Zarządzie zrezygnował z pełnionej funkcji.Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Druha Jacka Waszczuka a na Sekretarza Druhnę Joannę Mańko. Po złożeniu sprawozdań przez ustępujący Zarząd i Komisję Rewizyjną jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Na pierwszym posiedzeniu podczas Zjazdu nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kamieniu ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes – Druh Mirosław AponiakWiceprezes – Druh Sławomir CzyżWiceprezes – Druh Krzysztof SkowrońskiWiceprezes – Komendant Gminny – Druh Jacek WaszczukSekretarz – Druhna Joanna MańkoSkarbnik – Druh Edward MazurekCzłonek Prezydium – Druh Dariusz StockiCzłonek Zarządu – Druh Roman KandzioraCzłonek Zarządu – Druh Sławomir LewczukCzłonek Zarządu – Druh Piotr JańczukCzłonek Zarządu – Druh Grzegorz WaszczukCzłonek Zarządu – Druh Jerzy Łagodowski

Zjazd dokonał wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w następującym składzie:Przewodniczący – Druh Ryszard Głąb.Wiceprzewodniczący – Druh Andrzej Krupa.Członek Komisji – Druh Mirosław Wawryniuk.

Wybrano także Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz przedstawicieli do składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chełmie w następującym składzie:Druh Mirosław Aponiak – Przedstawiciel do ZarząduDruh Kazimierz Stocki – Delegat na ZjazdDruh Jacek Waszczuk – Delegat na ZjazdDruh Andrzej Krupa – Delegat na ZjazdDruh Grzegorz Waszczuk – Delegat na Zjazd