Aktualizacja 17.06.2024 r.:

Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030

 

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA CHEŁM

 

Prezydent Miasta Chełm informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”

  

zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Chełm, Gminy Chełm, Gminy Kamień oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu w terminie od 26 kwietnia 2024 r. do 30 maja 2024 r.

Projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030” (wraz z formularzem zgłaszania uwag) zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie:

  1. Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm w Wydziale Kontaktów z Mieszkańcami Departamentu Obsługi Mieszkańców (w punkcie na parterze budynku);
  2. Urzędu Gminy Chełm ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka w Sali Posiedzeń (parter budynku);
  3. Urzędu Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień w Sali Posiedzeń.

Uwagi i opinie należy przedłożyć w terminie do dnia 30 maja 2024 r. w postaci:

  • wypełnienia formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://chelm.konsultuje.pl/;
  • wypełnienia formularza zgłaszania uwag w formie papierowej według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii oraz osobiste złożenie go lub wysłanie pocztą tradycyjną na adres: Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm (decyduje data wpływu do Urzędu);
  • wypełnienia formularza zgłaszania uwag w formie elektronicznej (w wersji nieedytowalnej) według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii i złożenie za pośrednictwem skrzynki e-mail: [email protected] bądź skrzynki e-PUAP Urzędu Miasta Chełm: 1ftwnv7267/SkrytkaESP (decyduje data wpływu do Urzędu);
  • uczestnictwa w otwartych spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie:

– Urzędu Miasta Chełm w terminie 21 maja 2024 r. w godz.  16:00 – 18:00 w Sali Konferencyjnej nr 1 (parter głównego budynku) przy ul. Lubelskiej 65, 22-100 Chełm;

– Urzędu Gminy Chełm w terminie 21 maja 2024 r. w godz. 10:00 – 12:00 w Sali Posiedzeń (parter budynku) przy ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka;

– Urzędu Gminy Kamień w terminie 21 maja 2024 r. w godz. 13:00 – 15:00 w Sali Posiedzeń przy ul. Diamentowej 15, 22-113 Kamień.

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone po terminie konsultacji, w formie innej niż przewiduje ogłoszenie o konsultacjach. Formularz zgłaszania uwag musi być opatrzony podpisem tradycyjnym bądź elektronicznym osoby składającej. W przypadku braku podpisu, formularz nie będzie rozpatrywany.

Informacje o przebiegu prac i wynikach konsultacji nad dokumentem nastąpi poprzez ujęcie ich w sprawozdaniu. Wspomniane sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych zostanie zamieszczone:

  • na stronach Urzędu Miasta Chełm, Urzędu Gminy Chełm oraz Urzędu Gminy Kamień;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm, Urzędu Gminy Chełm oraz Urzędu Gminy Kamień;
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Chełm, Urzędu Gminy Chełm oraz Urzędu Gminy Kamień.

 

PREZYDENT MIASTA CHEŁM
             /-/ Jakub Banaszek

    Chełm, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zarzadzenie-2626_24

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego CHOF do 2030

Formularz zgłaszania uwag